1910 - 1920


RED  SQUARE  1910   ZARYADIE  1914  VARVARKA  STREET  1912
VLADIMIRSKY GATE  1910    LUBYANSKY SQUARE  1910    LUBYANSKY SQUARE  1910
LUBYANSKY SQUARE  1910    LUBYANSKY SQUARE  1910    OKHOTNY RYAD STREET  1910
MALYI THEATRE FIRE  1914     TVERSKAYA STREET  1910    HOTEL  NATIONAL  1910
TVERSKAYA STREET  1910    STRASTNAYA (PUSHKINSKAYA) SQUARE  1910   () MEYERKHOLD THEATRE  1910    (  . )
TVERSKAYA-YAMSKAYA STREET  1910  -  MALAYA DMITROVKA STREET  1910    DOLGORUKOVSKAYA  STREET  1910
TRIUMPH GATES  1910      SRETENKA STREET  1910   RED GATES  1910
NIKOLAEVSKY (LENINGRADSKY)  RAILWAY STATION  1910   () ARBAT STREET. PRAHA RESTAURANT 1915   .  BOLSHAYA PIROGOVSKAYA STREET  1910
BRESTSKY (BELORUSSKY) RAILWAY STATION  1910   () KURSKY RAILWAY STATION  1910   SAVELOVSKY RAILWAY STATION 1910  ¨
SARATOV (PAVELETSKY) RAILWAY STATION  1910   ()
TSAR NIKOLAY II  1913    II