RAILWAY  STATIONS       

NIKOLAY RAILWAY STATION  1851   NIKOLAEVSKY RAILWAY STATION  1900   NIKOLAEVSKY AND YAROSLAV STATIONS 1900
YAROSLAV RAILWAY STATION 1890  YAROSLAVL STATION  1900   KURSKY STATION  1910
RYAZAN (KAZAN) STATION 1900  () BRYANSK (KIEVSKY) STATION  1900   () VINDAVA (RIGA) STATION 1900  ()
BREST (BELORUS) STATION 1900   () BREST (BELORUS) STATION  1910   () SAVELOV STATION  1910  ¨
SARATOV  (PAVELETSKY)  STATION  1910   () KURSKY  RAILWAY STATION  1956    KOMSOMOLSKAYA SQUARE  1957